Friday, Nov 28th

Last update03:13:18 PM GMT

Thuviensinhhoc.com Lớp học trực tuyến

Lớp học trực tuyến

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bài tập Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 541
2 Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 505
3 Quần thể tự phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 252
4 Quần thể giao phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 237
5 Giảm phân - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 366
6 Cấu trúc và chức năng của phân tử ARN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 229
7 Cấu trúc và chức năng của Phân tử ADN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 272
8 Đột biến gen - tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 237
9 Đột biến gen - tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 265
10 Quá trình hình thành quần thể thích nghi - cô LÊ THỊ HOA LAN 239
11 Tiến hóa lớn - cô LÊ THỊ HOA LAN 338
12 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 203
13 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 169
14 Sự phát sinh loài người - cô LÊ THỊ HOA LAN 197
15 Nguồn gốc sự sống -- tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 195
16 Nguồn gốc sự sống -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 245
17 Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới - cô LÊ THỊ HOA LAN 223
18 Loài sinh học và các cơ chế cách ly - cô LÊ THỊ HOA LAN 392
19 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - cô LÊ THỊ HOA LAN 196
20 Học thuyết Lamac và Đacuyn - cô LÊ THỊ HOA LAN 249
21 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 2 -cô LÊ THỊ HOA LAN 193
22 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 231
23 Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử - cô LÊ THỊ HOA LAN 256
24 Bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh - cô LÊ THỊ HOA LAN 260
25 Bằng chứng địa lí sinh học - cô LÊ THỊ HOA LAN 199
26 Phương pháp học và ôn thi đại học môn Sinh – tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 188
27 Phương pháp học và ôn thi ĐH - tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 245
28 Di truyền y học 1219
29 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 2) 599
30 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 1) 570
31 Liên kết gen 832
32 Chương 4 Bài 2 Tạo Giống Bằng Công Nghệ Tế Bào 519
33 Chọn giống vật nuôi và cây trồng 664
34 Tạo giống bằng công nghệ tế bào 800
35 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiết 2) 678
36 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 717
37 Gen và mã di truyền 655
38 Phân tử prôtêin 534
39 Cơ chế tổng hợp prôtêin 641
40 Bài 6 Bài Tập về Tương tác Gen 967
41 Chương 2 Bài 3 Bài Tập Qui Luât Menden 547
42 Hoán vị gen 747
43 Tương tác gen và tính đa hiệu của gen 809
44 Bài 5 Bài Tập về Quá trình Dịch Mã 722
45 Cơ chế tổng hợp ARN 1148
46 Chương 2 Bài 12 Bài Tập Về Liên Kết Giới Tính 788
47 LTĐH Sinh Học 12 Đột Biến Gen Tiết 1 569
48 LTĐH Sinh Học Chương 2 Bài 1 Qui Luật Phân Li 491
49 LTĐH Sinh Học 12 Bài Tập Về Đột Biến Gen 1349
50 Bài 10 Bài Tập về Hoán Vị Gen 835
51 Chuyên Đề Luyện Giải Bài Tập Về Axit Nitric Tiết 3 743
52 Bài 8 Bài Tập Về Liên Kết Gen 701
53 Cấu trúc siêu xoắn của ADN 4660
54 Thí nghiệm của Avery chứng minh ADN là VCDT 7444
55 Thí nghiệm Hershey và Chase chứng minh ADN là VCDT 2425
56 Cơ chế nhân đôi ADN 8835
57 Nhân đôi ADN 3069
58 Thí Nghiệm Meselson và Stahl 2993
59 Giả thuyết Gen - Enzim 1713
60 Giả thuyết gen - Prôtêin 1416
61 Quá trình phiên mã 7267
62 Kết thúc dịch mã 5441
63 Giai đoạn tổng hợp chuỗi pôlipeptit 3413
64 Khởi đầu dịch mã 2803
65 Cắt intron 2315
66 Phiên mã và hoàn thiện ARN 4131
67 Sự hoạt động của Operon Lac 2607
68 Điều hòa biểu hiện gen của SV nhân chuẩn 2548
69 Điều hòa hoạt động gen trong hoàn thiện ARN 1825
70 Điều hòa hoạt động gen trong phát triển 2065
71 Cơ chế điều hòa hoạt động gen của Operon Lac 5962
72 Cơ chế điều hòa của Operom Tryptophan 2422
73 5BU - đột biến đồng hoán 3250
74 Di truyền liên kết giới tính 5995
75 Các yếu tố di truyền vận động 2246
76 Đột biến chuyển đoạn NST 2683
77 Đột biến đảo đoạn NST 3668
78 Đột biến vô nghĩa 2809
79 Hội chứng Đao 4644
80 Các thí nghiệm của Moorgan 2288
81 Quy luật Mendel 2607
82 Quy luật Mendel (2) 1767
83 Quy luật Mendel (3) 10612
84 Di truyền mở rộng Mendel 1713
85 Di truyền ngoài nhân 4941
86 Quá trình giảm phân 6689
87 Quá trình giảm phân bất thường 2651
88 Giả thuyết đa gen 1900
89 Quá trình nguyên phân 3583
90 Tái tổ hợp NST 1878
91 Sinh học 8 - Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận 12705
92 Sinh học 8 - Bài 47: Đại não 20477
93 Sinh học 10 - Bài 31: Sự nhân lên của virut trong tế bào 7923
94 Sinh học 6 - Bài: Đặc điểm bên ngoài của lá 5859
95 Quá trình nguyên phân 3832
96 Quá trình nguyên phân - Sinh Học 9 7730
97 Sinh học 7 - Bài: Môi trường sống và sự vận động di chuyển 7059
98 Diễn thế sinh thái 3272
99 Điều hòa hoạt động gen 2467
100 Quá trình nhân đôi ADN 4533

Trang 1 /2