Tuesday, Jul 22nd

Last update07:50:41 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Lớp học trực tuyến

Lớp học trực tuyến

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bài tập Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 452
2 Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 422
3 Quần thể tự phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 198
4 Quần thể giao phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 195
5 Giảm phân - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 311
6 Cấu trúc và chức năng của phân tử ARN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 191
7 Cấu trúc và chức năng của Phân tử ADN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 229
8 Đột biến gen - tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 184
9 Đột biến gen - tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 218
10 Quá trình hình thành quần thể thích nghi - cô LÊ THỊ HOA LAN 199
11 Tiến hóa lớn - cô LÊ THỊ HOA LAN 267
12 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 168
13 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 141
14 Sự phát sinh loài người - cô LÊ THỊ HOA LAN 166
15 Nguồn gốc sự sống -- tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 159
16 Nguồn gốc sự sống -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 206
17 Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới - cô LÊ THỊ HOA LAN 179
18 Loài sinh học và các cơ chế cách ly - cô LÊ THỊ HOA LAN 342
19 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - cô LÊ THỊ HOA LAN 160
20 Học thuyết Lamac và Đacuyn - cô LÊ THỊ HOA LAN 204
21 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 2 -cô LÊ THỊ HOA LAN 152
22 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 183
23 Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử - cô LÊ THỊ HOA LAN 214
24 Bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh - cô LÊ THỊ HOA LAN 215
25 Bằng chứng địa lí sinh học - cô LÊ THỊ HOA LAN 164
26 Phương pháp học và ôn thi đại học môn Sinh – tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 159
27 Phương pháp học và ôn thi ĐH - tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 208
28 Di truyền y học 1148
29 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 2) 559
30 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 1) 525
31 Liên kết gen 783
32 Chương 4 Bài 2 Tạo Giống Bằng Công Nghệ Tế Bào 479
33 Chọn giống vật nuôi và cây trồng 626
34 Tạo giống bằng công nghệ tế bào 761
35 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiết 2) 635
36 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 668
37 Gen và mã di truyền 599
38 Phân tử prôtêin 487
39 Cơ chế tổng hợp prôtêin 587
40 Bài 6 Bài Tập về Tương tác Gen 906
41 Chương 2 Bài 3 Bài Tập Qui Luât Menden 507
42 Hoán vị gen 697
43 Tương tác gen và tính đa hiệu của gen 759
44 Bài 5 Bài Tập về Quá trình Dịch Mã 654
45 Cơ chế tổng hợp ARN 1074
46 Chương 2 Bài 12 Bài Tập Về Liên Kết Giới Tính 743
47 LTĐH Sinh Học 12 Đột Biến Gen Tiết 1 534
48 LTĐH Sinh Học Chương 2 Bài 1 Qui Luật Phân Li 451
49 LTĐH Sinh Học 12 Bài Tập Về Đột Biến Gen 1225
50 Bài 10 Bài Tập về Hoán Vị Gen 765
51 Chuyên Đề Luyện Giải Bài Tập Về Axit Nitric Tiết 3 705
52 Bài 8 Bài Tập Về Liên Kết Gen 653
53 Cấu trúc siêu xoắn của ADN 4569
54 Thí nghiệm của Avery chứng minh ADN là VCDT 7324
55 Thí nghiệm Hershey và Chase chứng minh ADN là VCDT 2382
56 Cơ chế nhân đôi ADN 8642
57 Nhân đôi ADN 2988
58 Thí Nghiệm Meselson và Stahl 2901
59 Giả thuyết Gen - Enzim 1667
60 Giả thuyết gen - Prôtêin 1367
61 Quá trình phiên mã 7152
62 Kết thúc dịch mã 5360
63 Giai đoạn tổng hợp chuỗi pôlipeptit 3316
64 Khởi đầu dịch mã 2746
65 Cắt intron 2260
66 Phiên mã và hoàn thiện ARN 4059
67 Sự hoạt động của Operon Lac 2522
68 Điều hòa biểu hiện gen của SV nhân chuẩn 2484
69 Điều hòa hoạt động gen trong hoàn thiện ARN 1781
70 Điều hòa hoạt động gen trong phát triển 2015
71 Cơ chế điều hòa hoạt động gen của Operon Lac 5744
72 Cơ chế điều hòa của Operom Tryptophan 2365
73 5BU - đột biến đồng hoán 3141
74 Di truyền liên kết giới tính 5883
75 Các yếu tố di truyền vận động 2182
76 Đột biến chuyển đoạn NST 2625
77 Đột biến đảo đoạn NST 3618
78 Đột biến vô nghĩa 2750
79 Hội chứng Đao 4564
80 Các thí nghiệm của Moorgan 2228
81 Quy luật Mendel 2526
82 Quy luật Mendel (2) 1709
83 Quy luật Mendel (3) 9847
84 Di truyền mở rộng Mendel 1665
85 Di truyền ngoài nhân 4852
86 Quá trình giảm phân 6616
87 Quá trình giảm phân bất thường 2600
88 Giả thuyết đa gen 1854
89 Quá trình nguyên phân 3523
90 Tái tổ hợp NST 1831
91 Sinh học 8 - Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận 12394
92 Sinh học 8 - Bài 47: Đại não 19872
93 Sinh học 10 - Bài 31: Sự nhân lên của virut trong tế bào 7717
94 Sinh học 6 - Bài: Đặc điểm bên ngoài của lá 5651
95 Quá trình nguyên phân 3752
96 Quá trình nguyên phân - Sinh Học 9 7478
97 Sinh học 7 - Bài: Môi trường sống và sự vận động di chuyển 6980
98 Diễn thế sinh thái 3198
99 Điều hòa hoạt động gen 2417
100 Quá trình nhân đôi ADN 4442

Trang 1 /2