Tuesday, Sep 23rd

Last update08:13:18 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Lớp học trực tuyến

Lớp học trực tuyến

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bài tập Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 496
2 Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 462
3 Quần thể tự phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 223
4 Quần thể giao phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 214
5 Giảm phân - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 342
6 Cấu trúc và chức năng của phân tử ARN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 211
7 Cấu trúc và chức năng của Phân tử ADN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 252
8 Đột biến gen - tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 212
9 Đột biến gen - tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 249
10 Quá trình hình thành quần thể thích nghi - cô LÊ THỊ HOA LAN 219
11 Tiến hóa lớn - cô LÊ THỊ HOA LAN 302
12 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 188
13 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 156
14 Sự phát sinh loài người - cô LÊ THỊ HOA LAN 183
15 Nguồn gốc sự sống -- tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 181
16 Nguồn gốc sự sống -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 231
17 Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới - cô LÊ THỊ HOA LAN 207
18 Loài sinh học và các cơ chế cách ly - cô LÊ THỊ HOA LAN 368
19 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - cô LÊ THỊ HOA LAN 179
20 Học thuyết Lamac và Đacuyn - cô LÊ THỊ HOA LAN 228
21 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 2 -cô LÊ THỊ HOA LAN 177
22 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 212
23 Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử - cô LÊ THỊ HOA LAN 239
24 Bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh - cô LÊ THỊ HOA LAN 238
25 Bằng chứng địa lí sinh học - cô LÊ THỊ HOA LAN 185
26 Phương pháp học và ôn thi đại học môn Sinh – tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 174
27 Phương pháp học và ôn thi ĐH - tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 229
28 Di truyền y học 1194
29 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 2) 584
30 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 1) 545
31 Liên kết gen 812
32 Chương 4 Bài 2 Tạo Giống Bằng Công Nghệ Tế Bào 504
33 Chọn giống vật nuôi và cây trồng 650
34 Tạo giống bằng công nghệ tế bào 784
35 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiết 2) 661
36 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 693
37 Gen và mã di truyền 631
38 Phân tử prôtêin 514
39 Cơ chế tổng hợp prôtêin 621
40 Bài 6 Bài Tập về Tương tác Gen 943
41 Chương 2 Bài 3 Bài Tập Qui Luât Menden 533
42 Hoán vị gen 722
43 Tương tác gen và tính đa hiệu của gen 790
44 Bài 5 Bài Tập về Quá trình Dịch Mã 692
45 Cơ chế tổng hợp ARN 1117
46 Chương 2 Bài 12 Bài Tập Về Liên Kết Giới Tính 767
47 LTĐH Sinh Học 12 Đột Biến Gen Tiết 1 548
48 LTĐH Sinh Học Chương 2 Bài 1 Qui Luật Phân Li 477
49 LTĐH Sinh Học 12 Bài Tập Về Đột Biến Gen 1306
50 Bài 10 Bài Tập về Hoán Vị Gen 806
51 Chuyên Đề Luyện Giải Bài Tập Về Axit Nitric Tiết 3 727
52 Bài 8 Bài Tập Về Liên Kết Gen 680
53 Cấu trúc siêu xoắn của ADN 4620
54 Thí nghiệm của Avery chứng minh ADN là VCDT 7392
55 Thí nghiệm Hershey và Chase chứng minh ADN là VCDT 2405
56 Cơ chế nhân đôi ADN 8750
57 Nhân đôi ADN 3035
58 Thí Nghiệm Meselson và Stahl 2959
59 Giả thuyết Gen - Enzim 1693
60 Giả thuyết gen - Prôtêin 1394
61 Quá trình phiên mã 7231
62 Kết thúc dịch mã 5405
63 Giai đoạn tổng hợp chuỗi pôlipeptit 3380
64 Khởi đầu dịch mã 2781
65 Cắt intron 2293
66 Phiên mã và hoàn thiện ARN 4102
67 Sự hoạt động của Operon Lac 2578
68 Điều hòa biểu hiện gen của SV nhân chuẩn 2522
69 Điều hòa hoạt động gen trong hoàn thiện ARN 1806
70 Điều hòa hoạt động gen trong phát triển 2044
71 Cơ chế điều hòa hoạt động gen của Operon Lac 5879
72 Cơ chế điều hòa của Operom Tryptophan 2398
73 5BU - đột biến đồng hoán 3206
74 Di truyền liên kết giới tính 5946
75 Các yếu tố di truyền vận động 2223
76 Đột biến chuyển đoạn NST 2653
77 Đột biến đảo đoạn NST 3649
78 Đột biến vô nghĩa 2781
79 Hội chứng Đao 4613
80 Các thí nghiệm của Moorgan 2266
81 Quy luật Mendel 2579
82 Quy luật Mendel (2) 1744
83 Quy luật Mendel (3) 10265
84 Di truyền mở rộng Mendel 1694
85 Di truyền ngoài nhân 4902
86 Quá trình giảm phân 6657
87 Quá trình giảm phân bất thường 2628
88 Giả thuyết đa gen 1878
89 Quá trình nguyên phân 3557
90 Tái tổ hợp NST 1856
91 Sinh học 8 - Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận 12596
92 Sinh học 8 - Bài 47: Đại não 20242
93 Sinh học 10 - Bài 31: Sự nhân lên của virut trong tế bào 7836
94 Sinh học 6 - Bài: Đặc điểm bên ngoài của lá 5738
95 Quá trình nguyên phân 3794
96 Quá trình nguyên phân - Sinh Học 9 7598
97 Sinh học 7 - Bài: Môi trường sống và sự vận động di chuyển 7025
98 Diễn thế sinh thái 3237
99 Điều hòa hoạt động gen 2452
100 Quá trình nhân đôi ADN 4500

Trang 1 /2