Sunday, Dec 21st

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Lớp học trực tuyến

Lớp học trực tuyến

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 Bài tập Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 553
2 Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 518
3 Quần thể tự phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 262
4 Quần thể giao phối - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 244
5 Giảm phân - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 375
6 Cấu trúc và chức năng của phân tử ARN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 239
7 Cấu trúc và chức năng của Phân tử ADN - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 282
8 Đột biến gen - tiết 2 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 246
9 Đột biến gen - tiết 1 - cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO 272
10 Quá trình hình thành quần thể thích nghi - cô LÊ THỊ HOA LAN 246
11 Tiến hóa lớn - cô LÊ THỊ HOA LAN 352
12 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 212
13 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 176
14 Sự phát sinh loài người - cô LÊ THỊ HOA LAN 207
15 Nguồn gốc sự sống -- tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 201
16 Nguồn gốc sự sống -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 251
17 Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới - cô LÊ THỊ HOA LAN 228
18 Loài sinh học và các cơ chế cách ly - cô LÊ THỊ HOA LAN 401
19 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - cô LÊ THỊ HOA LAN 202
20 Học thuyết Lamac và Đacuyn - cô LÊ THỊ HOA LAN 253
21 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 2 -cô LÊ THỊ HOA LAN 199
22 Các nhân tố tiến hóa -- tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 237
23 Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử - cô LÊ THỊ HOA LAN 261
24 Bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh - cô LÊ THỊ HOA LAN 270
25 Bằng chứng địa lí sinh học - cô LÊ THỊ HOA LAN 205
26 Phương pháp học và ôn thi đại học môn Sinh – tiết 2 - cô LÊ THỊ HOA LAN 193
27 Phương pháp học và ôn thi ĐH - tiết 1 - cô LÊ THỊ HOA LAN 249
28 Di truyền y học 1230
29 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 2) 607
30 Tạo giống bằng công nghệ gen (tiết 1) 579
31 Liên kết gen 842
32 Chương 4 Bài 2 Tạo Giống Bằng Công Nghệ Tế Bào 526
33 Chọn giống vật nuôi và cây trồng 670
34 Tạo giống bằng công nghệ tế bào 805
35 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiết 2) 688
36 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 724
37 Gen và mã di truyền 660
38 Phân tử prôtêin 543
39 Cơ chế tổng hợp prôtêin 648
40 Bài 6 Bài Tập về Tương tác Gen 975
41 Chương 2 Bài 3 Bài Tập Qui Luât Menden 554
42 Hoán vị gen 757
43 Tương tác gen và tính đa hiệu của gen 817
44 Bài 5 Bài Tập về Quá trình Dịch Mã 732
45 Cơ chế tổng hợp ARN 1156
46 Chương 2 Bài 12 Bài Tập Về Liên Kết Giới Tính 795
47 LTĐH Sinh Học 12 Đột Biến Gen Tiết 1 577
48 LTĐH Sinh Học Chương 2 Bài 1 Qui Luật Phân Li 498
49 LTĐH Sinh Học 12 Bài Tập Về Đột Biến Gen 1363
50 Bài 10 Bài Tập về Hoán Vị Gen 849
51 Chuyên Đề Luyện Giải Bài Tập Về Axit Nitric Tiết 3 750
52 Bài 8 Bài Tập Về Liên Kết Gen 710
53 Cấu trúc siêu xoắn của ADN 4673
54 Thí nghiệm của Avery chứng minh ADN là VCDT 7456
55 Thí nghiệm Hershey và Chase chứng minh ADN là VCDT 2432
56 Cơ chế nhân đôi ADN 8858
57 Nhân đôi ADN 3077
58 Thí Nghiệm Meselson và Stahl 3002
59 Giả thuyết Gen - Enzim 1722
60 Giả thuyết gen - Prôtêin 1420
61 Quá trình phiên mã 7286
62 Kết thúc dịch mã 5458
63 Giai đoạn tổng hợp chuỗi pôlipeptit 3419
64 Khởi đầu dịch mã 2816
65 Cắt intron 2323
66 Phiên mã và hoàn thiện ARN 4141
67 Sự hoạt động của Operon Lac 2618
68 Điều hòa biểu hiện gen của SV nhân chuẩn 2556
69 Điều hòa hoạt động gen trong hoàn thiện ARN 1835
70 Điều hòa hoạt động gen trong phát triển 2069
71 Cơ chế điều hòa hoạt động gen của Operon Lac 5998
72 Cơ chế điều hòa của Operom Tryptophan 2429
73 5BU - đột biến đồng hoán 3259
74 Di truyền liên kết giới tính 6003
75 Các yếu tố di truyền vận động 2255
76 Đột biến chuyển đoạn NST 2690
77 Đột biến đảo đoạn NST 3679
78 Đột biến vô nghĩa 2816
79 Hội chứng Đao 4664
80 Các thí nghiệm của Moorgan 2294
81 Quy luật Mendel 2615
82 Quy luật Mendel (2) 1775
83 Quy luật Mendel (3) 10678
84 Di truyền mở rộng Mendel 1719
85 Di truyền ngoài nhân 4963
86 Quá trình giảm phân 6697
87 Quá trình giảm phân bất thường 2656
88 Giả thuyết đa gen 1905
89 Quá trình nguyên phân 3592
90 Tái tổ hợp NST 1885
91 Sinh học 8 - Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận 12743
92 Sinh học 8 - Bài 47: Đại não 20553
93 Sinh học 10 - Bài 31: Sự nhân lên của virut trong tế bào 7939
94 Sinh học 6 - Bài: Đặc điểm bên ngoài của lá 5885
95 Quá trình nguyên phân 3846
96 Quá trình nguyên phân - Sinh Học 9 7755
97 Sinh học 7 - Bài: Môi trường sống và sự vận động di chuyển 7070
98 Diễn thế sinh thái 3280
99 Điều hòa hoạt động gen 2472
100 Quá trình nhân đôi ADN 4539

Trang 1 /2