Sunday, Dec 28th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Trắc nghiệm 12 Một số câu hỏi trắc nghiệm phần ADN - Gen

Một số câu hỏi trắc nghiệm phần ADN - Gen

Email In

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ADN - GEN
Xem đáp án ở cuối trang

(Trong các bài tập sau đây, gen chỉ tính các đoạn exon – mã hóa, không tính các đoạn intron - không mã hóa)

Câu 1 : Trên một mạch của gen có chứa 150 A và 120 T. Gen nói trên có chứa 20% số nuclêôtit loại X. Số liên kết hiđrô của gen nói trên bằng :

A. 990              B. 1020             C. 1080             D. 1120

Câu 2 : Gen có số cặp A – T bằng 2/3 số cặp G – X và có tổng số liên kết phôtphođieste giữa đường với axit photphoric là 4798. Khối lượng của gen và số liên kết hiđrô của gen bằng :

A. 720000đ.v.c và 3120 liên kết             B. 720000 đ.v.c và 2880 liên kết.

C. 900000 đ.v.c và 3600 liên kết             D. 900000 đ.v.c và 3750 liên kết.

Câu 3 :Một gen có chiều dài 214,2 namômet. Kết luận nào sau đây không đúng về gen nói trên ?

A. Gen chứa 1260 nuclêôtit                                B. Số liên kết phốtphođieste của gen bằng 2418

B. Gen có tổng số 63 vòng xoắn             C. Khối lượng của gen bằng 378000 đơn vị cacbon.

Câu 4 : Một gen có chiều dài 0,306 micrômet và trên một mạch đơn của gen có 35% X và 25% G. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen bằng :

A. A = T = 360, G = X = 540                             B. A = T = 540, G = X = 360

C. A = T = 270, G = X = 630                             D. A = T = 630, G = X = 270

Câu 5 : Số vòng xoắn của một gen có khối lượng 504000 đơn vị cacbon là :

A. 64                            B. 74                            C. 84                            D. 94

Câu 6 : Một gen có 3598 liên kết phôtphođieste và có 2120 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen bằng :

A. A = T = 360, G = X = 540                             B. A = T = 540, G = X = 360

C. A = T = 320, G = X = 580                             D. A = T = 580, G = X = 320

Câu 7 : Một gen có hiệu số giữa G với A bằng 15% số nuclêôtit của gen. Trên mạch thứ nhất của gen có 10%T và 30%X. Kết luận đúng về gen nói trên là :

A. A1 = 7,5%, T1 = 10%, G1 = 2,5%, X1 = 30%.  B. A1 = 10%, T1 = 25%, G1 = 30%, X1 = 35%

C. A2 = 10%, T2 = 25%, G2 = 30%, X2 = 35%    D. A2 = 10%, T2 = 7,5%, G2 = 30%, X2 = 2,5%

Câu 8 : Một phân tử ADN có 30% A. Trên một mạch của ADN đó có số G bằng 240000 và bằng 2 lần số nuclêôtit  loại X của mạch đó. Khối lượng của phân tử ADN nói trên (tính bằng đơn vị cacbon) là :

A. 54.107 đ.v.c                          B. 36.107 đ.v.c              C. 10,8.107 đ.v.c                       D.  72.107 đ.v.c

Câu 9 : Sô liên kết giữa đường với axit trên một mạch của gen bằng 1679, hiệu số giữa nuclêôtit loại A với một loại nuclêôtit khác của gen bằng 20%. Số liên kết của gen nói trên bằng :

A. 2268                                    B. 1932             C. 2184                         D. 2016

Câu 10 : Một gen có chiều dài trên mỗi mạch bằng 0,2346 micrômet thì số liên kết phôtphođieste giữa các đơn phân trên mỗi mạch của gen bằng bao nhiêu ?

A. 688                                      B. 689                          C. 1378                         D. 1879

Câu 11: Một mạch của phân tử ADN có khối lượng bằng 36.107 đơn vị cacbon, thì số vòng xoắn của phân tử ADN nói trên bằng :

A. 480000                                 B. 360000                     C. 240000                                 D. 120000

Câu 12 : Trên mạch thứ nhất của gen có 15% A, 25% T và tổng số G với X trên mạch thứ hai của gen bằng 840 nuclêôtit. Chiều dài của gen nói trên (được tính bằng namômet) bằng :

A. 489,6                                    B. 4896             C. 476                                      D. 4760

Câu 13 : Một gen có 93 vòng xoắn và trên một mạch của gen có tổng số hai loại A với T bằng 279 nuclêôtit . Số liên kết hiđrô của các cặp G – X trong gen là :

A. 1953                                    B. 1302             C. 837                                      D. 558

Câu 14 : Một gen có khối lượng 540000 đơn vị cacbon và có 2320 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen bằng :

A. A = T = 520, G = X = 380                             B. A = T = 360, G = X = 540

C. A = T = 380, G = X = 520                             D. A = T = 540, G = X = 360

Câu 15 : Một gen có chiều dài 469,2 namômet và có 483 cặp A – T. Tỷ lệ từng loại nuclêôtit của gen nói trên là :

A. A = T = 32,5%, G = X = 17,5%                     B. A = T = 17,5%, G = X = 32,5%

C.  A = T = 15%, G = X = 35%                         D. A = T = 35%, G = X = 15%

Câu 16 : Một mạch của gen có số lượng từng loại nuclêôtit A. T, G, X theo thứ tự lần lượt chiếm tỷ lệ 1 : 1,5 : 2,25 : 2,75 so với tổng số nuclêôtit  của mạch. Gen đó có chiều dài 0,2346 micrômet. Số liên kết hiđrô của gen bằng :

A. 1840                                    B. 1725                         C. 1794                         D. 1380

Đáp án : 1 - C ; 2 - b; 3 - B; 4 - A; 5 - C; 6 - D; 7 - C; 8 - A; 9 - B; 10 - B; 11 - D; 12 - C; 13 - A; 14 - C; 15 - B; 16 - A


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!