Tuesday, Dec 23rd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com

Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 1)

Email In

Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 1)

Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 2)

Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 3)

Giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2012 (Phần 4)

Download đề thi và đáp án đại học 2012

Download bài viết giải chi tiết đề thi đại học 2012

Câu 1. Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội, xét một locut có 3 alen nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y. Biết không xảy ra đột biến, theo lý thuyết, số loại kiểu gen tối đa về locut trên trong quần thể là

A. 12                B. 15                       C. 6                            D. 9

Hướng dẫn:

Cách 1: Số kiểu gen tối đa trong quần thể = 3(3.3+1)/2 = 15

Cách 2:

- Giới XX có số KG = 3(3+1)/2 = 6

- Giới XY có số KG = 3 x 3 = 9

=> Tổng số kiểu gen trong quần thể = 9 + 6 = 15

Câu 2. Ở người, một gen trê nhiễm sắc thể thường có hai alen: alen A quy định thuận tay phải trội hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái. Một quần thể đăng ở trạng thái cân bằng di truyền có 64% số người thuận tay phải. Một người phụ nữ thuận tay trái (aa) kết hôn với một người đàn ông thuận tay phải (AA hoặc Aa) thuộc quần thể này. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này thuận tay phải là

A. 37.5%                     B. 43,5%                         C. 62.5%                            D. 50%

Hướng dẫn:

Số người thuận tay trái (aa) trong quần thể = 36% => Tần số alen a = 0.6 ; Tần số alen A = 0.4

=> QT có CTDT: 0.16AA : 0.48Aa : 0.36aa

Xác suất để người chồng thuận tay phải có kiểu gen dị hợp = 0.48/0.64 =0.75

P: Aa x aa => 1/2 Aa : 1/2aa

=> Xác suất sinh con thuận tay trái = 0.75 x 0.5 =  0.375

=> Xác suất sinh con thuận tay phải = 1 - 0.375 = 0.625 (62.5%)

Câu 3. Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, trên cặp nhiễm sắc giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

A. 128                    B. 192                                C. 24                                D. 16

Hướng dẫn:

- Trên 3 cặp nhiễm sắc thể thường có thể tạo ra: 43 = 64 loại giao tử

- Trên cặp giới tính có thể tạo ra 3 loại giao tử

=> Tổng số loại giao tử = 64 x 3 = 192

Câu 4. Ở người, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có hai alen: alen A không gây bệnh trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh. Một người phụ nữ bình thường nhưng có em trai bị bệnh kết hôn với một người đàn ông bình thường nhưng có em gái bị bệnh. Xác suất để con đầu lòng của cặp vợ chồng này không bị bệnh là bao nhiêu? Biết rằng những người khác trong cả hai gia đình trên đều không bị bệnh. (Bài này y hệt bài tập trong SGK Yell)

A. 8/9                           B. 3/4                           C. 1/2                          D. 5/9

Hướng dẫn:


- Xác suất để người vợ (người chồng) có kiểu gen dị hợp = 2/3

- P: Aa x Aa   => 1/4AA : 1/2Aa : 1/4aa

=> Xác suất sinh con bị bệnh = 2/3 x 2/3 x 1/4 = 1/9

=> Xác suất sinh con không bị bệnh = 1 - 1/9 = 8/9

Câu 5. Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định, alen trội hoàn toàn.

Biết rằng không xảy ra đột biến và bố của người đàn ông ở thế hệ thứ III không mang alen gây bệnh. Xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III bị bênh là

A. 1/18                          B. 1/9                           C. 1/4                              D. 1/32

Hướng dẫn:

- Bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh => tính trạng bị bệnh là tính trạng lặn, tính trạng bình thường là tính trạng trội.

- Xác suất sinh con bị bệnh là: 1/3 x 2/3 x 1/4 = 1/18

 Câu 6. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen, khi có đồng thời cả hai loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, khi chỉ có một loại alen trội A hoặc B thì cho hoa hồng, còn khi không có alen trội nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa hồng thuần chủng giao phấn với cây hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa hồng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết các phép lai nào sau đây phù hợp với tất cả các thông tin trên?

(1) AAbb x AaBb (3) AAbb x AaBB (5) aaBb  x AaBB 
(2) aaBB x AaBb(4) AAbb x AABb(6) Aabb x AABb

Hướng dẫn:

(1) AAbb x AaBb => (A_)(B_ : bb) = 1A_B_ : 1A_bb Laughing

(2) aaBB x AaBb => (1A_ : 1aa)(B_) = 1A_B_ : 1aaB_ Laughing

(3) AAbb x AaBB => (A_)(B_) =A_B_ Confused

(4) AAbb x AABb => (A)(B_ : bb) = 1A_B_ : 1A_bb Laughing

(5) aaBb x AaBB => Cây hoa hồng không thuần chủng Confused

(6) Aabb x AABb => Cây hoa hồng không thuần chủng Confused 

Đáp án đúng là: (1), (2), (4)

Câu 7. Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường: alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Khi quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 4%. Cho toàn bộ các cây hoa đỏ trong quần thể đó giao phấn ngẫu nhiên với nhau, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là:

A. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng                                      B. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng

C. 24 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng                                      D. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng

Hướng dẫn:

aa = 4% => tần số alen a = 0.2 ; Tần số alen A = 0.8

=> CTDT của QT: 0.64AA : 0.32Aa : 0.04aa

Toàn bộ cây hoa đỏ gồm 0.64AA : 0.32Aa <=> 2AA : 1Aa => Tần số alen a = 1/6 , Tần số alen A = 5/6

=> Tỷ lệ cây hoa trắng (aa) ở đời con = 1/6 x 1/6 = 1/36

=> Tỷ lệ cây hoa đỏ (A_) ở đời con = 1 - 1/36 = 35/36


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: