Monday, Dec 22nd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn SINH 2011

Email In

Đáp án đề thi đại học môn sinh 2011

Đề thi đại học sinh học 2011

Mã đề 357

Câu 1: Xác suất sinh một người con có 2 alen trội của cặp bố mẹ có kiểu gen AaBbDd =15/64

- Tổng số tổ hợp ở đời con = 8 x 8 = 64

- Số tổ hợp có chứa 2 alen trội = C26= 15

Câu 2: Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây không đúng?

- Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.

Câu 3: Nếu một alen đột biến ở trạng thái lặn được phát sinh trong giảm phân thì alen đó

- Có thể được phát tán trong quần thể nhờ quá trình giao phối

Câu 4: Theo quan niệm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?

- CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể

Câu 5: Các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã:

- (2) ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc

- (3) ARN polimeraza trượt dọc theo mạch gốc

- (1) ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mạch mới tại vị trí đặc hiệu

- (4) Khi ARN di chuyển đến cuối gen

Câu 6: Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hóa như sau: ....

Các thông tin nói về vai trò của đột biến gen là :

(2) Làm phát sinh các biến dị di truyền của quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

(5) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm.

Câu 7: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Dùng cônsixin xử lí các hạt của cây lưỡng bội (P), sau đó đem gieo các hạt này thu được các cây F1. Chọn ngẫu nhiên hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thu được F2 gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen của F2 là:

F2 có 1190 đỏ : 108 vàng ≈ 11 : 1 = 12 tổ hợp => 6 x 2 => Thế hệ P có KG: AAaa  x Aa

AAA = aaa = 1/12 => Chọn đáp án

B. 1 AAA : 5 AAa : 5 Aaa : 1 aaa

Câu 8 : Ở một loài động vật, người ta đã phát hiện 4 nòi có trình tự các gen trên nhiễm sắc thể số III như sau:

Nòi 1 :ABCDEFGHI ; nói 2: HEFBAGCDI; nòi 3: ABFEDCGHI; nòi 4: ABFEHGCDI

Cho biết nòi 1 là nòi gốc, mỗi nòi còn lại được phát sinh do một đột biến đảo đoạn. Trình tự đúng của sự phát sinh các nòi trên là:

Nòi 1 đảo đoạn CDEF → Nòi 3 đảo đoạn DCGH → Nòi 4 đảo đoạn ABFEH → Nòi 2

A. 1 → 3 → 4 →2    

Câu 9 : Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen AaBbXDeXdE đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử abXdđược tạo ra từ cơ thể này là :

A. 2,5%                         B. 5,0%                           C.10,0%                           D. 7,5%

Xét riêng cặp XDeXdE tạo ra giao tử Xde = 10%

Xét hai cặp AaBb tạo ra giao tử ab = 1/4

=> Giao tử abXde = 0.25 x 0.1 = 0.025 (2.5%)

Câu 10: Cho sơ đổ phả hệ sau:

Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở ngừoi do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cá các cá thể trong phả hệ. Trong những người thuộc phả hệ trên, những người chưa thể xác định được chính xác kiểu gen do chưa có đủ thông tin là:

A. 8 và 13                     B. 1 và 4                          C. 17 và 20                      D. 15 và 16

- Dựa vào phả hệ => Tính trạng này là do gen trội trên NST thường quy định.

- Trong phép lai giữa 12 và 13 mang tính trạng trội dị hợp => Cá thể 17 và 18 có thể là đồng hợp trội hoặc dị hợp.

 


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: