Saturday, Dec 20th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12 Phiên mã (sao mã) - Tổng hợp ARN

Phiên mã (sao mã) - Tổng hợp ARN

Email In
Chỉ mục bài viết
Phiên mã (sao mã) - Tổng hợp ARN
So sánh SV nhân sơ và nhân thực

Phiên mã
So sánh quá trình phiên mã ở SV nhân sơ và nhân thực

 


 

1. Các thành phần tham gia vào phiên mã: 

-  Mạch ADN làm khuôn : mạch ADN có chiều 3’- 5’ 

- Enzim ARN polymerase  :

+ tự tách 2 mạch đơn của phân tử ADN sợi kép.

+ trực tiếp xúc tác các phản ứng trùng hợp ARN.

+ tự khởi đầu phản ứng trùng hợp mà không cần đoạn mồi.

- Các ribonucleotit triphotphat  (ATP, UTP, GTP, XTP ):

+  thành phần cấu trúc ARN

+ cung cấp năng lượng

- Các trình tự điều hoà phiên mã : là các trình tự nu đặc thù trên ADN đánh dấu vị trí gen bắt đầu và kết thúc phiên mã.

+ trình tự khởi đầu phiên mã ( promoter): đoạn trình tự ADN  mà ARN pol gắn vào và bắt đầu phiên mã.

+ trình tự kết thúc phiên mã ( terminator): đoạn trình tự ADN mà ở đó sự phiên mã của gen kết thúc.

- Các yếu tố điều hoà phiên mã :

+ nhiều loại prôtêin khác nhau: prôtêin hoạt hoá hoặc prôtêin ức chế

+ hoặc các yếu tố tham gia bộ máy phiên mã .

2. Nguyên tắc bổ sung trong phiên mã :

Mạch gốc ADN                                           mARN

A                                                              mU

T                                                               mA

G                                                               mX

X                                                               mG

3. Các bước của quá trình phiên mã :

- Khởi đầu phiên mã :

+ hình thành phức hệ đóng : khi ARN pol vừa liên kết vào promoter, ADN vẫn duy trì ở dạng sợi kép , trong khi enzim liên kết vào bề mặt của chuỗi xoắn kép;

+ hình thành phức hệ mở : phức hệ ARN pol- promoter biến đổi cấu hình : ADN biến tính (tách thành mạch đơn ).

+ hình thành phức hệ phiên mã gồm 3 thành phần : ADN , ARN , protein : enzim  bắt đầu di chuyển dọc mạch khuôn.

- Phản ứng kéo dài chuỗi ARN : ARN pol thay đổi cấu hình để liên kết ổn định vào mạch khuôn đồng thời thực hiện một loạt các chức năng khác : giãn xoắn mạch ADN ở phía trước, tổng hợp chuỗi ARN, tách chuỗi ARN khỏi mạch khuôn ADN và đóng xoắn mạch ADN ở phía sau ( trong cơ chế sao chép nhiều loại enzim và protein tham gia)

- Kết thúc phiên mã : khi ARN pol đã phiên mã hết chiều dài gen nó cần dừng lại và giải phóng phiên mã ARN .
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: