Monday, Sep 22nd

Last update08:13:18 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học sinh học 12

Dạy - Học sinh học 12

Tìm bài viết 
Hiển thị: 
TT Tiêu đề bài viết Lượt xem
1 CB.40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của QX 3008
2 Các protein sao chép ADN ở vi khuẩn và chức năng của chúng 2623
3 Những điều cần chú ý để giải bài tập về di truyền người 2776
4 Kĩ thuật phân tích ADN khi nghiên cứu di truyền người 1985
5 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền yếu tố Rhesus ở người 2053
6 Cơ chế truyền máu và kiểu di truyền nhóm máu ở người 3213
7 Di truyền học được ứng dụng trong vấn đề dân số như thế nào ? 886
8 Di truyền y học tư vấn đã giúp ích cho con người như thế nào ? 748
9 Di truyền y học có ý nghĩa thực tiễn gì đối với y học ? 855
10 CB.22 Bảo vệ vốn gen của loài người & một số vấn đề XH của DTH 3904
11 CB.21 Di truyền y học 4777
12 CB.20 Tạo giống nhờ công nghệ gen 4715
13 CB.19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào 5683
14 CB.18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH 4904
15 CB.17 Câu trúc di truyền quần thể (tiếp theo) 4847
16 CB.16 Cấu trúc di truyền quần thể 5479
17 Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK sinh học 12 cơ bản 24085
18 Hướng dẫn giải bài tập chương 2 - Tính quy luật của hiện tương di truyền 8204
19 Hướng dẫn giải bài tập chương 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 6713
20 Một số nguyên lí để giải bài tập di truyền 2445
21 Tóm tắt kiến thức trọng tâm chương I: Cơ chế di truyền và biến dị 5539
22 Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến 4775
23 CB.13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 4785
24 CB.12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân 6540
25 CB.11 Trả lời câu hỏi SGK - Liên kết gen và hoán vị gen 14620
26 CB.10 Trả lời câu hỏi SGK - Tương tác gen và tác động đa hiệu 5808
27 CB.9 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập 6477
28 CB.8 Trả lời câu hỏi SGK - Quy luật Menden: Quy luật phân li 5625
29 CB.6 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến số lượng NST 7009
30 CB.5 Trả lời câu hỏi SGK - NST và đột biến cấu trúc NST 5385
31 CB.4 Trả lời câu hỏi SGK - Đột biến gen 5004
32 CB.3 trả lời câu hỏi SGK - Điều hòa hoạt động gen 6813
33 CB.2 Trả lời câu hỏi SGK - Phiên mã và dịch mã 4870
34 Nhân tố tiến hoá : Đột biến 2519
35 Sự khác nhau gữa biến dị và biến đổi theo quan niệm của Đacuyn và DT học hiện đại 15575
36 Thực chất của CLNT và CLTN là gì? So sánh 2 quá trình này. 2964
37 Quan niệm của Đacuyn về vai trò của CLNT 1696
38 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 3847
39 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 5306
40 Sự cắt nối gene (gene splicing) 1450
41 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P4 2646
42 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P3 3684
43 Bảng 39. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 3424
44 CB.38.4,5. Trả lời câu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QT 3982
45 CB.38.1,2,3. Trả lời cầu hỏi SGK - Bài 38.Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4962
46 CB.37 trả lời câu hỏi SGK - Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của QTSV 4618
47 Sự khác nhau về tỉ lệ giới tính của các quần thể sinh vật 2697
48 CB.36.3 Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện ... 2894
49 CB.36.2. Hãy nêu các ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh ... 6662
50 CB.35.5 Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới ... 4279
51 CB.35.4. Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 những đặc điểm ... 2905
52 CB.35.1 Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố ... 2843
53 CB.34. Trả lời câu hỏi SGK - Sự phát sinh loài người 5161
54 CB.33.5. Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ .... 4077
55 CB.33.2 Dựa vào đâu người ta chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại ? 3101
56 CB.33.1. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch ? 3457
57 CB.32.5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào? 3251
58 CB.32.4. Nêu vai trò của Lipit trong quá trình tiến hóa ... 3661
59 CB.32.3. Ngày nay sự sống có xuất hiện theo con đường hóa học không ? 2899
60 CB.1.5. Tại sao hai mạch của ADN lại nhân đôi theo hai cách khác nhau ? 16482
61 CB.1.4. Mã di truyền có đặc điểm gì? 4315
62 CB.1.3. Nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, ý nghĩa nhân đôi ADN ? 10178
63 CB.1.1 Gen là gì ? Cho ví dụ minh họa. 6502
64 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 7757
65 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST 22819
66 Đột biến gen 9148
67 Điều hòa hoạt động gen 6101
68 Dịch mã (Tổng hợp prôtêin) 3294
69 ARN và cơ chế phiên mã 5957
70 Quá trình nhân đôi ADN (Tái bản ADN) 15808
71 Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 5665
72 Sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và cơ chế nhân đôi ADN 4702
73 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa - P2 5513
74 GEN, MÃ DI TRUYỀN 4332
75 Tư vấn di truyền y học 2772
76 Bệnh di truyền do đột biến NST 3106
77 Bệnh di truyền ở người - do đột biến gen: 3337
78 Tuyển chọn câu hỏi ôn tập: Sinh thái học 5062
79 Tuyển tập câu hỏi ôn tập: Tiến hóa 12645
80 Câu hỏi, bài tập: Di truyền người 19064
81 Câu hỏi, bài tập: Di truyền quần thể 3108
82 Câu hỏi ôn tập: Cơ chế di truyền và biến dị 16279
83 Câu hỏi ôn tập: Quy luật di truyền 2680
84 Kiến thức cơ bản: Hệ sinh thái - sinh quyển 5860
85 Kiến thức cơ bản: Quần xã sinh vật 5152
86 Kiến thức cơ bản: Quần thể 4149
87 Kiến thức cơ bản: Cá thể và môi trường 8608
88 Kiến thức cơ bản: Sự phát sinh và phát triển của sự sống 3637
89 Kiến thức cơ bản: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa 7171
90 Kiến thức cơ bản: Bằng chứng tiến hóa 5002
91 Kiến thức cơ bản: Di truyền người 6395
92 Kiến thức cơ bản: Di truyền quần thể 7168
93 Kiến thức cơ bản: Ứng dụng di truyền học 5473
94 Kiến thức cơ bản: Quy luật di truyền 6081
95 Tóm tắt kiến thức: Cơ chế di truyền và biến dị 12473
96 Bí quyết học môn sinh học 7704
97 Bằng chứng địa lý sinh vật học 4748
98 Bằng chứng phôi sinh học so sánh 11277
99 Bằng chứng giải phẫu học so sánh 7573
100 Bằng chứng cổ sinh vật học 3375

Trang 1 /2