Tuesday, Dec 23rd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Dạy - Học Sinh học 10 So sánh Tế bào nhân sơ - Tế bào nhân thực

So sánh Tế bào nhân sơ - Tế bào nhân thực

Email In

So sánh Tế bào nhân sơ - Tế bào nhân thực

Đặc điểm
TB nhân sơ
Tế bào nhân thực
TB động vật
TB thực vật
Thành TB
+
-
+
MSC
+
+
+
Tế
bào
chất
Ribôxôm
+
+
+
ML nội chất
-
+
+
BM gôn gi
-
+
+
Ti thể
-
+
+
Lạp thể
-
-
+
Trung thể
-
+
-
Không bào
-
+  (nhỏ)
+ ( lớn)
Lizôxôm
-
+
-
Nhân
-
+
+

 

Tế bào nhân sơ (Procaryota)

Tế bào nhân chuẩn (Eucaryota)

- Vi khuẩn, vi khuẩn lam

- Kích th­ớc bé (1 –3 mm)

- Cấu tạo đơn giản

- 1 phân tử ADN trần dạng vòng1

 

- Ch­ưa có nhân điển hình. Chỉ có nucleoid là vùng tế bào chất chứa ADN.

- Tế bào chất chỉ có các bào quan đơn giản

 

 

- Ribôxôm nhỏ hơn

- Ph­ương thức phân bào đơn giả n bằng cách phân đôi. Không có nguyên phân hay giả m phân.

- Có lông và roi cấu tạo đơn giản

- Nấm, thực vật, động vật

- Kích th­ớc lớn (3 –20 mm)

- Cấu tạo phức tạp

- ADN + histone tạo nên NST, trong nhân

- Có nhân điển hình: có màng nhân, trong nhân chứa chất nhiễm sắc và hạch nhân.

- Tế bào chất đư­ợc phân thành vùng chứa các bào quan phức tạp nh­ư: mạng l­ưới nội chất, ti thể, lạp thể, ribôxôm, thể golgi, lizosom, peroxyxôm, trung thể,…

-Riboxôm lớn hơn

- Phư­ơng thức phân bào phức tạp với bộ máy phân bào gồm nguyên phân và giảm phân

-  Có lông và roi cấu tạo theo kiểu 9+2

 


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!