Saturday, Dec 20th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Sinh lý học thực vật Hô hấp hiếu khí theo đường phân – chu trình Crebs

Hô hấp hiếu khí theo đường phân – chu trình Crebs

Email In

Hô  hấp  hiếu  khí  qua  đường  phân  và  chu  trình  Crebs  là  con  đường chính của hô hấp tế bào, xảy ra phổ biến ở mọi sinh vật và mọi tế bào.

Hô hấp theo con đường này xảy ra qua 3 giai đoạn:

- Đường phân tiến hành trong tế bào chất.
- Chu trình Crebs tiến hành trong cơ chất ty thể.
- Sự vận chuyển điện tử xảy ra trong màng ty thể.

*  Đường  phân:  là  giai  đoạn  phân  huỷ  phân  tử  glucose  tạo  ra  axit pyruvic  và  NADH2.  Điểm  đặc  biệt  của  quá  trình  đường  phân  là  không phải phân tử đường tự do phân giải mà phân tử đường đã được hoạt hoá nhờ quá trình photphoryl hoá tạo dạng đường – photphat. Ở dạng đường photphat phân tử trở nên hoạt động hơn dễ bị biến đổi hơn.

Đường phân được chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn xảy ra nhiều phản ứng phức tạp:

- Giai đoạn đầu tiên là phân cắt đường glucose thành 2 phân tử đường 3C: AlPG và PDA.
- Giai đoạn hai là biến đổi các đường 3C thành Axit pyruvic.

Kết quả của đường phân có thể tóm tắt như sau:

C6H12O6  + 2 NAD + 2ADP + 2H3PO4 =>  2CH3COCOOH + 2NADH2  + 2ATP

Các phản ứng của đường phân được trình bày theo sơ đồ sau.

duong-phan
Sơ đồ quá trình đường phân

Trong  hô  hấp  hiếu  khí  Axit  pyruvic  phân  huỷ  tiếp  qua  chu  trình Crebs còn 2NADH2 thực hiện chuỗi hô hấp để tạo  2H2O.

2NADH2  + O2  => 2NAD + 2H2O.

Vậy kết quả của chu trình đường phân trong hô hấp hiếu khí sẽ là:

C6H12O6  + O2  =>  2CH3COCOOH + 2H2O

* Chu trình Crebs:   Sau khi đường phân phân huỷ glucose tạo ra Axit pyruvic, trong điều kiện hiếu khí Axit pyruvic tiếp tục bị phân huỷ hoàn  toàn.  Sự  phân  huỷ  này  xảy  ra  theo  chu  trình  được  H.Crebs khám phá từ năm 1937. Đó là chu trình Crebs.

Quá trình phân huỷ axit pyruvic qua chu trình Crebs xảy ra trong cơ chất ty thể nhờ sự xúc tác nhiều hệ enzime. Bản chất của các phản ứng xảy ra trong chu trình Crebs chủ yếu là decacboxyl hoá và dehydro hoá axit pyruvic.

Chu trình gồm 2 phần:

- Phân huỷ axit pyruvic tạo CO2  và các coenzime khử.
- Các coenzime khử thực hiện chuỗi hô hấp để tạo H2O và tổng hợp ATP.

Cơ chế chu trình được trình bày theo sơ đồ sau:

chu-trinh-Crebs
Chu trình Crebs

Kết quả chu trình là

2CH3COCOOH + 6 H2O => 6CO2  + 10H2  (phần 1)
10H2  + 5 O2 =>  10H2O (Phần 2)

Kết quả chung là:  2CH3COCOOH + 5O2  => 6CO2  + 4H2O

Nếu kết hợp với giai đoạn đường phân được phương trình tổng quát của hô hấp hiếu khí

C6H12O6  + O2 =>   6CO2  + 6H2O

Chu trình Crebs tạo 4NADH2, 1FADH2  và 1 ATP. Các coenzime khử NADH2  và FADH2  thực hiện chuỗi hô hấp sẽ tổng hợp ATP:

4 NADH2 x 3 = 12 ATP
1 FADH2 x 2 = 2 ATP
1 ATP = 1ATP
---------------------------------
Tổng : 15ATP

Như vậy cứ 1 Axit pyruvic phân huỷ qua chu trình tạo ra được 15 ATP, nên từ 2 A.pyruvic sẽ tạo được 30 ATP. Trong chặng đường phân tạo ra được 2ATP + 2NADH2   => 8ATP. Vậy hô hấp hiếu khí cung cấp cho tế bào 38 ATP khi phân huỷ một phân tử glucose.

Thảo Hiên


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: