Monday, Dec 22nd

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Sinh lý học thực vật Pha sáng quang hợp - Giai đoạn quang hoá

Pha sáng quang hợp - Giai đoạn quang hoá

Email In

1. Quang hoá sơ cấp PSI và PSII

Quang hoá là giai đoạn chuyển hoá năng lượng điện tử của các sắc tố thành năng lượng ATP. Quang hoá được thực hiện tại hai tâm quang hợp.

- Tâm quang hợp I: tham gia vào hoạt động của tâm quang hợp I có hệ ánh sáng I, là những ánh sáng có bước sóng dài (λ > 730nm). Hệ sắc tố I gồm carotenoic, chlorophyll b, chlorophyll a- 660, chlorophyll a-670, chlorophyll a-678, chlorophyll a-683, chlorophyll a-690 tham gia vào hoạt động hấp thụ năng lượng ánh sáng  hệ I và truyền năng lượng đến tâm quang hợp I (chlorophyll- P700).  Từ  P700  thực  hiện  chuỗi  vận  chuyển  e-  quang  hợp  nhờ  hệ  quang  hoá  I  để  tạo  ATP  và NADPH2.  Hệ  vận  chuyển  điện  tử  của  tâm  quang  hợp  I  gồm  có  một  số  chất  oxi  hoá,  Feredoxin, xytocrom b6, xytocrom F.

- Tâm quang hợp II: tham gia vào tâm quang hợp II có hệ ánh sáng II, là những ánh sáng có bước sóng ngắn hơn hệ ánh sáng I (λ < 700nm). Hệ sắc tố II gồm có xantophyll, chlorophyll b, chlorophyll a-680, chlorophyll a-660, chlorophylla-670 ... tiếp nhận ánh sáng hệ II rồi truyền năng lượng cho tâm quang hợp II (P680 hay P690). Từ tâm  quang hợp II điện tử được truyền qua hệ quang hoá II là quinon, plastoquinon, xytocrom b559 để sang tâm quang hợp I (P700). Đặc biệt tham gia vào hoạt động của tâm quang hợp II có H2O với sự quang phân ly nước sẽ cung cấp H+  và e- cho quá trình photphoryl hoá và tổng hợp NADPH2.

Qua hai hệ quang hoá xảy ra ở hai tâm quang hợp có mối liên quan nhau qua quá trình quang phân ly nước và photphoryl hoá không vòng. Mối quan hệ giữa 2 tâm quang hợp được thực hiện qua
sơ đồ sau:

tam-quang-hop-i-ii

2. Quang phân ly nước

Quang phân ly nước là một quá trình rất quan trọng trong pha sáng quang hợp đã được Hill và cộng sự nghiên cứu từ năm 1937. Trong môi trường vô bào tác giả cho H2O, lục lạp tách rời, các chất oxi hoá như K3Fe (C2O4)3, xytocrom C, NADP .... rồi chiếu sáng vào hỗn hợp đó. Phản ứng phân huỷ nước xảy ra theo phương trình sau (phản ứng được gọi là phản ứng Hill).

4K3Fe (C2O4)3 + 2 H2O + 4 K+    4K4Fe (C2O4)3 + 4H+ + O2

Nhờ năng lượng ánh sáng, với sự tham gia của sắc tố và các chất oxy hoá, nước đã bị phân huỷ thành H+, e- và O2
Cơ chế quang phân ly nước xảy ra qua nhiều phản ứng.

quang-phan-li-nuoc

Sản phẩm  do quang phân ly nước là O2, H+  và è O2  thải ra môi trường, è thực hiện chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp để tổng hợp ATP và NADPH2, H+  kết hợp với NADP -   hình thành NADPH2.

Như vậy H2O đóng vai trò chất cung cấp H+  và è để tạo chất khử NADPH2  tham gia quá trình khử CO2  trong pha tối. Do vậy việc dùng H2O làm nguyên liệu quang hợp là một bước tiến quan trọng trong quá trình tiến hoá của các hình thức tự dưỡng.

3. Photphorryl hoá

Trong pha sáng quang hợp năng lượng ánh sáng được chuyển thành năng lượng chứa đựng trong hợp chất cao năng ATP. Quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp ATP trong quang hợp là quá trình photphoryl hoá quang hoá.
Năm  1954  Arnon  phát  hiện  ra  hai  hình  thức  photphoryl  hoá  quang  hoá  là  photphoryl  hoá vòng  và  photphoryl  hoá  không  vòng.  Đến  năm  1969  ông  lại  phát  hiện  thêm  một  hình  thức photphoryl hoá đặc biệt ở cây mọng nước là photphoryl hoá vòng giả.

* photphoryl hoá vòng:

Quá trình photphoryl hoá xảy ra ở hệ quang hoá I. Quá trình này xảy ra trong điều kiện yếm khí với sự có mặt của các chất oxi hoá như vitamin K, Feredoxin ...
Ánh sáng hệ I tác động vào hệ sắc tố I và điện tử giàu năng lượng do nhận thêm năng lượng ánh sáng được chuyển đến tâm quang hợp I(P700). Qua hệ thống vận chuyển điện tử của hệ quang hoá I, điện tử được di chuyển theo con đường vòng: xuất phát từ P700 rồi quay trở lại P700. Điện tử được vận chuyển theo 2 chiều ngược nhau: Chiều ngược gradient năng lượng (từ P700  đến chất oxi hoá X), và chiều thuận gradient năng lượng (từ X quay trở lại P700). Trong quá trình è di chuyển thuận chiều năng lượng, năng lượng thải ra dẫn qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn nào đủ điều kiện sẽ tổng hợp ATP, đó là giai đoạn từ xytcrom b đến xytocrom F. Ngoài ra ở một số trường hợp còn có thể tạo thêm 1 ATP ở giai đoạn Feredoxin đến xytocrom b6. Hiệu quả năng lượng của photphoryl hoá vòng hụ thuộc vào năng lượng của foton cung cấp.

- Nếu sử dụng foton đó (năng lượng trung bình là 42 Kcalo/M) hiệu quả năng lượng là:

(7,3/42.2)100 = 9%

- Nếu sử dụng foton xanh (năng lượng trung bình là 65 Kcalo/M) hiệu quả năng lượng là:

(7,3/65.2)100 = 6%

Vì để tạo 1 ATP cần có 2e- tham gia phản ứng.
Như vậy hiệu quả năng lượng của photphoryl hoá vòng rất thấp.

photphorin_vong

* Photphoryl hoá không vòng.

Photphoryl hoá không vòng thực hiện qua cả hai hệ quang hoá. Tham gia vào photphoryl hoá không vòng có nước với quá trình quang phân ly nước cung cấp điện tử cho photphoryl hoá.
Nước bị oxi hoá bởi hệ thống oxi hoá trong lục lạp, sau đó điện tử đến khử P680. Điện tử từ P680  tiếp nhận năng lượng do hệ sắc tố II truyền cho sẽ được di chuyển qua hệ quang hoá II, hệ quang hoá I đến P700. Từ P700  điện tử nhận năng lượng từ hệ sắc tố I để chuyển đến cho hệ quang hoá  I,  rồi  khử  NADP  thành  NADP-  kết  hợp  với  2H+  tách  ra  từ  quang  phân  ly  nước  để  tạo NADPH2.

photphorin_khong_vong

Trong quá trình di chuyển è từ hệ quang hoá II sang hệ quang hoá I, năng lượng è thải ra được dùng để tổng hợp ATP. Như vậy kết quả photphoryl hoá vòng cho 2 loại sản phẩm ATP và NADPH2.

Quỳnh Hoa


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: