Sunday, Dec 21st

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com

Ôn tập Sinh học 12 theo bài (Chương 2)

Email In
Chỉ mục bài viết
Ôn tập Sinh học 12 theo bài (Chương 2)
Quy luật phân li
Phân li độc lập
Tương tác gen
Liên kết gen
Liên kết giới tính
Ảnh hưởng của môi trường

 

BÀI 12   DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH

VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN

I.Di truyền liên kết với giới tính

1. NST giới tính và cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng NST

a) NST giới tính

- là loại NST có chứa gen quy định giới tính ( có thể chứa các gen khác)

- cặp NST  giới tính XX gồm 2 chiếc tương đồng, cặP XY có vùng tương đồng ,có vùng ko tương đồng

b) một số cở chế TB học xác đinh giới tính bằng NST

* Kiểu XX, XY

- Con cái  XX, con đực XY: động vật có vú,,,,, ruồi giấm, người

- Con cái XY, con đực XX : chim, bươmc, cá, ếch nhái

* Kiểu XX, XO:

- Con cái XX, con đực XO: châu chấu ,rệp, bọ xit

- Con cái XO, con đực XX : bọ nhậy

2. Di truyền liên kết với giới tính

a. gen trên NST X

* Thí nghiệm: SGK

* Nhận xét :  Kết quả của 2 phép lai thuận nghịch của Moocgan là khác nhau và khác kết quả của phép lai thuận nghịch của Menđen

* Giải thích :

Gen quy định tính trạng màu mắt chỉ có trên NST X mà không có trên Y→ vì vậy cá thể đực ( XY) chỉ cần 1 gen lặn nằm trên NST X đã biểu hiện ra KH

* Đặc điểm di truyền của gen trên NST X:  Di truyền chéo

b) gen trên NST Y

VD : người bố có túm lông tai sẽ truyền đặc điểm này cho tất cả các con trai mà con gái thì ko bị tật này

* Giải thích : gen quy định tính trạng nằm trên NST Y, ko có alen tương ứng trên X→  Di truyền cho tất cả cá thể mang kiểu gen XY trong dòng họ

* đặc điểm : di truyền thẳng

c) Khái niệm

di truyền liên kết với giới tính là hiện tượng di truyền các tính trạng mà các gen xác định chúng nằm trên NST giới tính

d) Ý nghĩa của hiện tượng di truyền liên kết với giới tính

- Điều khiển tỉ lệ đực cái theo ý muốn trong chăn nuôi trồng trọt

- Nhận dạng được đực cái từ nhỏ đẻ phân loại tiện cho việc chăn nuôi

- Phát hiện được bệnh do rối loạn cơ chế phân li, tổ hợp của cặo NST giới tính

II. Di truyền ngoài nhân

1. Hiện tượng

- Thí nghiệm của co ren 1909 với 2 phép lai thuận nghịch trên đối tượng cây hoa bốn giờ

- F1 luôn có KH giống bố mẹ

* Giải thích:

- Khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân mà ko truyền TBC cho trứng, do vậy các gen nằm trong tế bào chất (trong ty thể hoặc lục lạp) chỉ được mẹ truyền cho qua tế bào chất của trứng

* Đặc điểm dt ngoài nhân

- Các tính trạng di truyền qua tế bào chất dc di truyền theo dòng mẹ

- Các tính trạng di truyền qua tế bào chất không tuân theo các định luật chặt chẽ như sự di truyền qua nhân

* Phương pháp phát hiện quy luật di truyền

1.            DT liên kết với giới tính: kết qủa 2 phép lai thuận nghịch khác nhau

2.            DT qua TBC : kết quả 2 phép lai thuận nghịch khác nhau và con luôn có KH  giống mẹ

DT phân li độc lập: kết quả 2 phép lai thuân nghịch giống nhau
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: