Sunday, Dec 21st

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Sinh học tế bào Cấu tạo nucleotide - đơn phân của Axit Nucleic

Cấu tạo nucleotide - đơn phân của Axit Nucleic

Email In

Axit nuclêic là đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nuclêôtit. Có 4 loại nuclêôtit : A (Ađênin), T (Timin), G (Guanin), X (Xitôzin).

Thành phần nucleotide

Nucleotide có 3 nhóm thành phần:

- H3PO4.

- Bazơ nitơ.

- Đường pentose.

Có 2 loại   nucleotide: ribo nucleotide và dezoxi - ribo nucleotide. Thành phần của 2 loại  nucleotide có phần giống nhau và cũng có phần khác nhau:

Thành phần

Ribo nucleotide

Dezexi - ribo nucleotide

H3PO4

H3PO4

H3PO4

Pentose

Ribose

Dezoxi ribose

Bazơ N

A, G, C, U

A, G, C, T

Các loại bazơ nitơ :

pyri

Bazơ bé - Pyrimidine

puri

Các  loại bazơ lớn - Purin

 Cấu tạo  nucleotide 

Từ 3 nhóm thành phần trên liên kết với nhau tạo ra  nucleotide.

nucleosid

Từ đường pentose liên kết với bazơ nitơ tạo nên nucleozid - liên kết nỗi giữa C1  của pentose  với N3  (nếu là bazơ  pirimidin)  hay  với  N9  (nếu  là  bazơ  nitơ  purin)  là  liên  kết glucozid (N - C) và loại đi 1 phân tử H2O.

Từ  nucleozide,  nhóm  OH  của  C5   của  pentose  liên  kết  ester  với  H3PO4   tạo  nên nucleotide. Có 2 nhóm nucleotide: ribonucleotide và dezoxiribo   nucleotide. Mỗi nhóm có 4 loại  nucleotide chính và nhiều  nucleotide hiếm (nucleotide chính biến đổi thành)

 Bazơ nitơ

 Ribo nucleotide

 Dezoxiribo nucleotide

A

Adenozin.5' - mono P

 Dezoxi adenozin5' - mono P

G

Guanozin 5' - mono P

 Dezoxi guanozin 5' - mono P

C

Cytidin 5' - mono P

 Dezoxi cytidin 5' - mono P

T

 

 Dezoxi timidin 5' - mono P

U

Uridin 5' - mono P

 

 

Từ các nucleotide mono P có thể liên kết thêm 1 H3PO4  tạo ra  nucleotide - Di P hay liên kết thêm với 2 H3PO4 tạo nên  nucleotide - Tri P. nucleotide - Tri P là nhóm nucleotide có vai trò rất quan trọng trong cơ thể, đặc biệt  là ATP. Trong cấu tạo của nucleotide - Tri P có 2 liên kết giàu năng lượng - gọi là liên kết cao năng tạo ra ở 2 nguyên tử P ngoài cùng.

Ngoài các nucleotide thường trên, trong phân tử acid nucleic, đặc biệt trong ARN còn có nhiều nucleotide hiếm do các  nucleotide thường biến đổi bằng nhiều cách:

- Biến đổi bazơ nitơ (metyl hoá hay tio hoá...).

- Biến đổi pentose (metyl hoá).

- Thay đổi cấu trúc bazơ N.

- Thay đổi kiểu cấu trúc nucleotide.

Thảo Dương


Hướng dẫn download:
Click vào link → Chờ 5 giây → Click vào SKIP AD >> (Pass nếu có: www.thuviensinhhoc.com)

Hãy click nút Like và G+1 để ủng hộ Thư Viện Sinh Học!