Monday, Dec 29th

Last update12:07:57 AM GMT

Thuviensinhhoc.com Công nghệ sinh học Tinh sạch protein

Tinh sạch protein

Email In
Chỉ mục bài viết
Tinh sạch protein
Nhận biết mục tiêu
Ly trích prôtêin
Thu nhận protein
Phân tách protein
Xác định KL protein
Siêu ly tâm

I. Giới thiệu chung

Sự tinh sạch của protein rất quan trọng vì từ protein tinh sạch chúng ta có thể xác định được trình tự acid amin, mối liên hệ về tiến hóa giữa các protein trong những cá thể khác nhau và khảo sát các chức năng sinh hóa của các protein đó. Hơn thế nữa, việc tinh thể hóa protein chỉ có thể thực hiện với những protein tinh sạch và từ những tinh thể đó chúng ta sẽ biết được cấu trúc bậc 4 cũng như các đơn vị chức năng của protein thông qua dữ liệu chiếu xạ tia X.

Vì vậy, quá trình tinh sạch protein không ngừng được cải tiến để đạt được độ tinh sạch cao nhất nhưng nhìn chung một quá trình tinh sạch protein cũng cần đi qua các bước căn bản sau:

1. Nhận biết protein mục tiêu

2. Ly trích protein từ tế bào

3. Thu nhận protein mục tiêu dựa trên độ hoà tan, kích thước, điện tích, và liên kết ái lực

4. Phân tách protein bằng điện di trên gel

5. Xác định trọng lượng và khối lượng của protein

 Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: